മറിയുമ്മ മരണപെട്ടു

പട്ടർകുളം മേലേപ്പറമ്പ് കുണ്ടുകണ്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഇറച്ചി കച്ചവടം നടത്തി വരുന്ന ഹസ്സൻ കാക്കയുടെ ഭാര്യ മറിയുമ്മ മരണപ്പെട്ടു. മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഇന്ന് 5.00 മണിക്ക് പട്ടർകുളം ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് നടന്നു